Formigó i derivats · Hormigón y derivados

Serveis · Servicios

[vc_row][vc_column width=»1/2″ el_position=»first»] [vc_column_text width=»1/1″ el_position=»first last»] ELABORACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE FORMIGÓ Disposi del formigó en la seva obra amb el millor preu, servei i qualitat. SERVEI DE PREFABRICATS A MIDA DE FORMIGÓ Som capaços de realitzar qualsevol prefabricat que necessiti.

SERVEIS DE LABORATORI I CONTROL DE QUALITAT

Mitjançant la nostra col · laboració amb laboratoris tècnics homologats li oferim el servei de provetes, assaigs i control de qualitat del formigó.

SERVEIS DE TOPOGRAFIA

Oferim serveis d\’assistència tècnica en obres i suport topogràfic a projectes i obres d\’edificació i urbanització.

Realitzem el servei tècnic d\’assessorament i supervisió tècnica en topografia en obres de construcció en totes les seves fases: des de l\’aixecament topogràfic inicial fins a la assistència contínua en execució d\’obra (replanteig i / o seguiment).

Realitzem

– Aixecaments topogràfics.

– Replantejaments.

– Anivellacions

– Encaix de projectes

– Estudis de Moviments de Terres, Cubicacions i Certificacions

– Afitaments i Delimitacions.

– Projecte i traçat de camins i plataformes

– Projecte i replanteig d\’expropiacions

– Aplicacions topogràfiques en agricultura, urbanisme, xarxes elèctriques, paisatgisme …

– Delineació

SERVEIS TÈCNICS D\’ARQUITECTURA I ENGINYERIA

Mitjançant la nostra oficina tècnica formada per arquitectes i enginyers oferim suport i col · laboració als diferents serveis tècnics d\’edificació, urbanisme i activitats classificades que pugui necessitar.

Realitzem

– Mesuraments i pressupostos d\’obres a realitzar i / o realitzades

– Informes i dictàmens pericials de patologies en edificació

– Assessorament tècnic en el camp de l\’edificació i l\’urbanisme

– Redacció i direcció d\’obra de projectes d\’edificació.

– Redacció i gestió de projectes urbanístics

– Redacció i gestió d\’activitats classificades

[/vc_column_text] [/vc_column] [vc_column width=»1/2″ el_position=»last»] [vc_column_text width=»1/1″ el_position=»first last»] ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE HORMIGÓN Disponga del hormigón en su obra con el mejor precio, servicio y calidad. SERVICIO DE PREFABRICADOS A MEDIDA DE HORMIGÓN Somos capaces de realizar cualquier prefabricado que necesite.

SERVICIOS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD

Mediante nuestra colaboración con laboratorios técnicos homologados le ofrecemos el servicio de probetas, ensayos y control de calidad del hormigón.

SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA

Ofrecemos servicios de asistencia técnica en obras y apoyo topográfico a proyectos y obras de edificación y urbanización.

Realizamos el servicio técnico de asesoramiento y supervisión técnica en topografía en obras de construcción en todas sus fases: desde el levantamiento topográfico inicial hasta la asistencia continua en ejecución de obra (replanteo y/o seguimiento).

Realizamos

– Levantamientos topográficos.

– Replanteos.

– Nivelaciones

– Encaje de proyectos

– Estudios de Movimientos de Tierras, Cubicaciones y Certificaciones

– Amojonamientos y Deslindes.

– Proyecto y trazado de caminos y plataformas

– Proyecto y replanteo de expropiaciones

– Aplicaciones topográficas en agricultura, urbanismo, redes eléctricas, paisajismo…

– Delineación

SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

Mediante nuestra oficina técnica formada por arquitectos e ingenieros ofrecemos apoyo y colaboración a los distintos servicios técnicos de edificación, urbanismo y actividades clasificadas que pueda necesitar.

Realizamos

– Mediciones y presupuestos de obras a realizar y /o realizadas

– Informes y dictámenes periciales de patologías en edificación

– Asesoramiento técnico en el campo de la edificación y el urbanismo

– Redacción y dirección de obra de proyectos de edificación.

– Redacción y gestión de proyectos urbanísticos

– Redacción y gestión de actividades clasificadas

[/vc_column_text] [/vc_column][/vc_row]