Formigó i derivats · Hormigón y derivados
  • Servei, preu i qualitat.

  • El millor material per el millor acabat

[vc_row][vc_column width=»1/3″ el_position=»first last»][vc_column_text width=»1/1″ el_position=»first last»]

FORMIGÓ
HORMIGÓN

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_column_text width=»1/1″ el_position=»first last»]

977 155 670

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/2″ el_position=»first»][vc_column_text width=»1/1″ el_position=»first last»]

FORMIGÓ

El formigó és un compost que consta dels següents components principals: ciment, àrids, aigua i additius. És un material que es pot convertir en diferents formes, és duradora, és el material de construcció més atractius en termes de resistència a la compressió (material de construcció amb més força per unitat de cost), i el seu creixent ús és fonamental per a la construcció sostenible.

A MIDA

A Formigó Tarragona simplement «no fabriquem formigó», sinó que desenvolupem solucions basades en el coneixement profund i l\’aplicació de la tecnologia del formigó. Aprofitant anys d\’experiència, i l\’estat de la tècnica de coneixements sobre els diferents components de formigó i la seva interacció, Formigó Tarragona ofereix als seus clients «formigó  dissenyat a mida.

Els nostres tècnics són capaços de modificar les propietats del formigó mitjançant l\’ús d\’additius químics innovadors, en combinació amb les proporcions adequades dels components concrets diferents.

INNOVACIÓ

A través del desenvolupament de solucions d\’additius químics, Formigó Tarragona combina, disseny, tecnologia i innovació creant solucions que compleixen amb la indústria de la construcció i els cada vegada més exigents requisits de rendiment. Formigó Tarragona ofereix una gamma especial de formigó, amb productes com el formigó d\’enduriment ultra-ràpid, formigó auto-compactant, formigó arquitectònic, formigó permeable, i molts d\’altres.

[/vc_column_text][vc_column_text width=»1/1″ el_position=»first last»]

ELABORACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE FORMIGÓ Disposi del formigó en la seva obra amb el millor preu, servei i qualitat. SERVEI DE PREFABRICATS A MIDA DE FORMIGÓ Som capaços de realitzar qualsevol prefabricat que necessiti.

SERVEIS DE LABORATORI I CONTROL DE QUALITAT

Mitjançant la nostra col · laboració amb laboratoris tècnics homologats li oferim el servei de provetes, assaigs i control de qualitat del formigó.

SERVEIS DE TOPOGRAFIA

Oferim serveis d\’assistència tècnica en obres i suport topogràfic a projectes i obres d\’edificació i urbanització.

Realitzem el servei tècnic d\’assessorament i supervisió tècnica en topografia en obres de construcció en totes les seves fases: des de l\’aixecament topogràfic inicial fins a la assistència contínua en execució d\’obra (replanteig i / o seguiment).

Realitzem

– Aixecaments topogràfics.

– Replantejaments.

– Anivellacions

– Encaix de projectes

– Estudis de Moviments de Terres, Cubicacions i Certificacions

– Afitaments i Delimitacions.

– Projecte i traçat de camins i plataformes

– Projecte i replanteig d\’expropiacions

– Aplicacions topogràfiques en agricultura, urbanisme, xarxes elèctriques, paisatgisme …

– Delineació

SERVEIS TÈCNICS D\’ARQUITECTURA I ENGINYERIA

Mitjançant la nostra oficina tècnica formada per arquitectes i enginyers oferim suport i col · laboració als diferents serveis tècnics d\’edificació, urbanisme i activitats classificades que pugui necessitar.

Realitzem

– Mesuraments i pressupostos d\’obres a realitzar i / o realitzades

– Informes i dictàmens pericials de patologies en edificació

– Assessorament tècnic en el camp de l\’edificació i l\’urbanisme

– Redacció i direcció d\’obra de projectes d\’edificació.

– Redacció i gestió de projectes urbanístics

– Redacció i gestió d\’activitats classificades

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″ el_position=»last»][vc_column_text width=»1/1″ el_position=»first last»]

HORMIGÓN

El hormigón es un compuesto que consta de los siguientes componentes principales: cemento, áridos, agua y aditivos. Es un material que se puede convertir en diferentes formas, es duradera, es el material de construcción más atractivos en términos de resistencia a la compresión (material de construcción con más fuerza por unidad de coste), y su creciente uso es fundamental para la construcción sostenible.

A MEDIDA

En Formigó Tarragona simplemente «no fabricamos hormigón», sino que desarrollamos soluciones basadas en el conocimiento profundo y la aplicación de la tecnología del hormigón. Aprovechando años de experiencia, y el estado de la técnica de conocimientos sobre los diferentes componentes de hormigón y su interacción, Formigó Tarragona ofrece a sus clientes «hormigón diseñado a medida».

Nuestros técnicos son capaces de modificar las propiedades del hormigón mediante el uso de aditivos químicos innovadores, en combinación con las proporciones adecuadas de los componentes concretos diferentes.

INNOVAMOS

A través del desarrollo de soluciones de aditivos químicos, Formigó Tarragona combina, diseño, tecnología e innovación creando soluciones que cumplen con la industria de la construcción y los cada vez más exigentes requisitos de rendimiento. Hormigón Tarragona ofrece una gama especial de hormigón, con productos como el hormigón de fraguado ultra-rápido, hormigón auto-compactando, hormigón arquitectónico, hormigón permeable, y muchos otros.

[/vc_column_text][vc_column_text width=»1/1″ el_position=»first last»]

ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE HORMIGÓN Disponga del hormigón en su obra con el mejor precio, servicio y calidad. SERVICIO DE PREFABRICADOS A MEDIDA DE HORMIGÓN Somos capaces de realizar cualquier prefabricado que necesite.

SERVICIOS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD

Mediante nuestra colaboración con laboratorios técnicos homologados le ofrecemos el servicio de probetas, ensayos y control de calidad del hormigón.

SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA

Ofrecemos servicios de asistencia técnica en obras y apoyo topográfico a proyectos y obras de edificación y urbanización.

Realizamos el servicio técnico de asesoramiento y supervisión técnica en topografía en obras de construcción en todas sus fases: desde el levantamiento topográfico inicial hasta la asistencia continua en ejecución de obra (replanteo y/o seguimiento).

Realizamos

– Levantamientos topográficos.

– Replanteos.

– Nivelaciones

– Encaje de proyectos

– Estudios de Movimientos de Tierras, Cubicaciones y Certificaciones

– Amojonamientos y Deslindes.

– Proyecto y trazado de caminos y plataformas

– Proyecto y replanteo de expropiaciones

– Aplicaciones topográficas en agricultura, urbanismo, redes eléctricas, paisajismo…

– Delineación

SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

Mediante nuestra oficina técnica formada por arquitectos e ingenieros ofrecemos apoyo y colaboración a los distintos servicios técnicos de edificación, urbanismo y actividades clasificadas que pueda necesitar.

Realizamos

– Mediciones y presupuestos de obras a realizar y /o realizadas

– Informes y dictámenes periciales de patologías en edificación

– Asesoramiento técnico en el campo de la edificación y el urbanismo

– Redacción y dirección de obra de proyectos de edificación.

– Redacción y gestión de proyectos urbanísticos

– Redacción y gestión de actividades clasificadas

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Suggested by doctors for patients – http://www.acflink.org/homepage/ purchased here